Alumni นักเรียนแลกเปลี่ยน (SEP) Program in USA.

TESTIMONIALS
 ข้อดีของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 
        1. พัฒนาตัวเอง ประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้จากโครงการ การใช้ชีวิตนักเรียนในต่างแดน ในช่วงแรกอาจเป็นเรื่องยากลำบาก แต่ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
              2. พบกับครอบครัวที่สอง  อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของนักเรียนแลกเปลี่ยนคือการได้พบกับครอบครัวใหม่ ที่นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในระยะเวลากว่า 10 เดือน เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
              3. พบเพื่อนใหม่จากทั่วโลก นอกจากเพื่อนที่โรงเรียนที่นักเรียนแลกเปลี่ยนไปแล้ว โครงการยังได้มีการจัดปฐมนิเทศระหว่างนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆด้วย
              4. เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ สิ่งสำคัญในการเลือกไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งคือเรื่องภาษานักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ได้จากประเทศที่เราเลือกเข้าร่วมโครงการ ฝึกภาษาในชีวิตประจำวันจากโฮสแฟมิลี่ และเพื่อนในห้องเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ดีที่สุด
              5. ประสบการณ์จากวัฒนธรรมอื่น นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมใหม่ๆ จากโฮสแฟมิลี่ ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิต จากการได้ไปสัมผัสและอยู่ร่วมกับครอบครัวพื้นเมืองจริงๆ 


 

 • Songploo choojaem #sep2018/2019 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พหุภาษา

 • Piebgfa (kk) Bangraithong #sep2019/2020 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 • Onuma (PUIFAI) Sawangpun #SEP2019/2020 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 • Supakarn (Star) Vorarat #SEP2019/2020 จากรร.สาธิต มศว ประสานมิตร

 • Kanyavee (Mafueang) Sangkaew #SEP2019/2020 จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 • Piebgfa (kk) Bangraithong #SEP2019/2020 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 • Supawan (Snow) Vorarat #SEP2019/2020 จาก รร.สาธิต มศว ประสานมิตร

 • Wasuthasawat (Mei) Tanaporn #SEP2019/2020 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 • Thanatchai (Donut) Keasornbua "SEP"#2019/2020 จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 • Natnicha (Por) Polib #SEP2019/2020 จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 • Amonrut (JAM) Pongkam #SEP2020/2021 จากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

 • Patiporn ( Pookie) Songpra #SEP2020/2021 จากโรงเรียนมารีวิทยา

 • SEP#USA2018/2019

 • Bowie High School Austin TX

 • Lawrence North HS Indianapolis IN

 • Thammachet
  Alumni 2017

 • Artitaya
  Alumni 2017

 • Luksamee
  Alumni 2017

 • Way Buntita
  Alumni 2017

 • Nattiya
  Alumni 2017

 • Nueapare
  Alumni 2015

 • Kim#SEP2016/2017

 • Bass#SEP2016/2017

 • Poppy#SEP2016/2017

 • Atom
  Alumni 2016 Kittiwan

 • Alumni 2016 Nattiya Khuttiyasiritana

 • Alumni 2016 Rawisara Saengsint

 • Nawarut
  Alumni 2016 Nawarut

 • Alumni 2016 Ratchanee Yahkam

 • Alumni 2016 Benjarat

 • Poom#SEP2015/2016

 • nina#SEP2015/2016

 • Ray#SEP2016/2017

 • Siwakorn
  Alumni 2015

 • Pinks
  Alumni 2015

 • Pitchaya
  Alumni 2015

 • Nattapong (Name)
  Alumni 2015

 • Nina
  Alumni 2015

 • Nueapare
  Alumni 2015

 • Suratchanee Yakham
  Alumni 2015

 • Mongkhonchat
  Alumni 2015

 • Fha
  Alumni 2015

Visitors: 268,321