MYANMAR

ประเทศพม่า หรือเมียนมาร์ (MYANMAR)

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียร์มาร์ (Republic of the Union of Myanmar) เป็นรัฐเอราชในเอเวียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังหลาเทศ จีน ลาว และไทย พม่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างมากมาย ทะเลหราดทราย  เทือกเขาสูง ภูเขาไฟ ทะเลสาป หมู่บ้านชนพื้นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นและโดยที่ชาวพม่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นที่สุด ดังนั้นจึงมีปูชนียสถาน วัดวาอารามและสถาปัตยกรรมแบบโบราณซึ่งยังคงความวิจิตรงดงามอย่างน่าประทับใจอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุ พระเกศาและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า 5 แห่งอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณและสุดยอดมหาบูชาสถานของทั้งการชาวพม่า และชาวมอญ  

สำหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเดินทางไปเยือน พม่าควรมีการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ดังต่อไปนี้ 

การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย แนะนำว่าควรตรวจสุขภาพ และฉีดวัคฉีนที่จำเป็นให้ครบถ้วน รวมถึงเตรียมยาประจำตัวมาให้เพียงพอ เพราะหารสาธารณสุขของเมียนมาร์ยังไม่ทันสมัย

การเตรียมพร้อมด้านการเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศของเมียนมาร์ต้องผ่านระบบธนาคารของรัฐเท่านั้น และตู้เบิกเงินอัตโนมัติมีไม่แพร่หลาย อีกทั้งยังไม่รับรองการถอนเงินจากบัญชีในต่่างประเทศ ดังนั้นจึงควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐมาให้เพียงพอ

เวลาในพม่า    ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที

ภูมิอากาศในพม่า มี 3 ฤดู คือ 

ช่วงอากาศเย็น   ตั้งแต่ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 

ช่วงฤดูร้อน        ตั้งแต่มีนาคม - พฤษภาคม 

ช่วงหน้าฝน       ตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน 

 

 

Visitors: 263,517