SUMMER CAMP TOUR

Summer Camp Tour เป็นโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ในทุกระดับชั้น ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ต่างแดนในช่วงปิดเทอมทั้ง 2 ช่วง คือ เมษายน และ ตุลาคม รวมถึงน้องๆ ที่เรียนระบบนานาชาติก็สามารถไปได้ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม สำหรับโครงการเรียนภาษา และทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน น้องๆ จะได้เรียนพัฒนา ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศต่างๆ เช่น USA, Australia, United Kingdom และ Singapore   พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ รวมถึงได้ท่องเที่ยวใในต่างแดนยังสถานที่สำคัญและสถานที่ีที่น่าสนใจของประเทศนั้น โดยการดูแลของทีมงานทั้งคนไทยและเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนที่มีประสบการณ์

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากโคงการSummer Camp Tour:

1. Survial Skill:   ทักษะการพัฒนาตนเอง รวมถึงรู้จักที่จะแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ถูกต้อง

2. Self-Confident and Disciplin: มีความมั่นใจในตนเองในการสื่อสาร การวางตัวต่อผู้อื่น

3. Responsibility:  ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น

4. Motivation:  มีความกระตือรือร้น และการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

5. Friendship:  การมีน้ำใจต่อผู้อื่น การสร้างมิตรภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และเพื่อนใหม่

6. Experience:  ประสบการณ์การใช้ภาษาให้สถานการณ์จริง

สอบถามรายละเอียดโครงการได้ ที่ 02-318-3190-1 

สแกนไฟล์อับโหลดโปรแกรม UK                                 สแกนไฟล์อับโหลดโปรแกรม USA  
                                         
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 227,549